Entries from 2018-06-18 to 1 day

10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam

Việt Nam đang phát triển với tốc độ nhanh chóng và đã mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài kể từ năm 2015. Cũng giống như ở các nước châu Á khác, hầu hết người nước ngoài, người nước ngoài và người dân địa phương với một số tiền dự phòng t…